AQVR 370-2
IN STOCK NOW


YouTube

                  National historic music drama in five acts (six scenes)

        Libretto by Modest Mussorgsky, edition by Nikolai Rimsky-Korsakov

Prince Ivan Khovansky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ALEXEI KRIVCHENYA

Prince Andrei Khovansky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GRIGORI BOLSHAKOV

Prince Vassily Golitsyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NIKANDR KHANAEV

Dosifei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MARK REIZEN

Marfa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MARIA MAKSAKOVA

Boyar Shaklovity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ALEXEI IVANOV

Pastor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SERGEI KRASSOVSKY

Scribe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TIKHON TCHERNYAKOV

Emma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NADEZHDA KOSITSYNA

Varsonofiev, Golitsyn's confidant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VSEVOLOD TYUTYUNNIK

Kuzka, strelyets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MIKHAIL SKAZIN

1st Strelyets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SERGEI KOLTYPIN

2nd Strelyets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LEONID KTITOROV

Streshnev, a young herald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ALEXEI BOLSHAKOV

          Choir and Orchestra of the Bolshoi theatre. Conductor - Vassily Nebolsin

Choirmaster - Alexander Rybnov. Stage Orchestra Conductor - Sergei Gosatchinsky. Recorded 1953

Bonus: “Khovanshchina” at the Bolshoi theatre in 1939. The complete collection

of the surviving fragments of this recording. Conductor - Lev Steinberg.

Artists - V. Lubentsov M. Maksakova, Al. Ivanov, D. Marchenkov, S. Koltypin

   CD 1

  1. Prelude “Dawn on the Moscow River”

Act I

  2. Scene (Kuzka, 1st and 2nd strelyets)

  3. Scene (the Scribe, Shaklovity, streltsy)

  4. Scene (people, streltsy, Ivan Khovansky)

  5. Scene (Andrei Khovansky, Emma, Marfa)

  6. Scene (Andrei Khovansky, Emma, Marfa, Ivan Khovansky, streltsy, people)

  7. Scene (Andrei Khovansky, Emma, Marfa, Ivan Khovansky, streltsy, people, Dosifei, old-believers)

Act II

  8. Scene (Golitsyn, Varsonofiev)

  9. Scene (Golitsyn, Pastor)

10. Scene (Golitsyn, Varsonofiev, Marfa)

11. Marfa's Divination

12. Golitsyn's Monologue

13. Scene (Golitsyn, Ivan Khovansky)

14. Scene (Golitsyn, Ivan Khovansky, Dosifei)
   CD 2

  1. Scene (Golitsyn, Ivan Khovansky, Dosifei, Old-believers)

  2. Scene (Golitsyn, Ivan Khovansky, Dosifei, Old-believers, Marfa, Varsonofiev, Shaklovity)

Act III

  3. Marfa's Song

  4. Scene (Marfa, Dosifei)

  5. Shaklovity's Aria

  6. Streltsy chorus (Streltsy and their wives)

  7. Scene (the Scribe, Kuzka, streltsy)

  8. Scene (Kuzka, streltsy with their wives, Ivan Khovansky)

Act IV. Scene One

  9. Scene (peasant girls, Ivan Khovansky)

10. Scene (Ivan Khovansky, Varsonofiev, peasant girls)

11. Persian Dance

12. Scene (Ivan Khovansky, Shaklovity)

13. Girls chorus (Glorification of Ivan Khovansky)

Scene Two

14. Intermezzo “Golitsyn's Journey into exile” (Soldiers, Muscovites)

15. Scene (Dosifei, Marfa)

16. Scene (Marfa, Andrei Khovansky)

17. Scene (Marfa, Andrei Khovansky, streltsy and their wives, Streshnev, trumpeters and Jesters)

Act V

18. Dosifei's Aria
   CD 3

  1. Scene (Dosifei and old-believers)

  2. Scene (Marfa, Andrei Khovansky, Dosifei)

  3. Finale (Dosifei, Marfa, Andrei Khovansky, Old-Believers, Peter's Jesters)

Bonus tracks:

  4. Meeting Ivan Khovansky (Act 1)

  5. Marfa's Divination (Act 2)

  6. Marfa's Song (Act 3)

  7. Shaklovity's Aria (Act 3)

  8. Streltsy's chorus (“Oh, no sorrow”, Act 3)

  9. Chorus (Streltsy and their wives) (Act 3) GPT 08458

10. Scene (the Scribe, Kuzka, streltsy) (Act 3) GPT 08459

11. Scene (Ivan Khovansky and streltsy) (Act 3) GPT 08460

12. Chorus of peasant girls (“Near the river”, Act 4)

13. Persian Dance (Act 4)

14. Intermezzo “Golitsyn's Journey into exile” (Act 4, scene 2) GPT 08457

15. Scene (Marfa, Andrei and Dosifei) (Act 4)

GPT – Gramplasttrest

Ivan Khovansky - Vassily Lubentsov (4, 11), Marfa - Maria Maksakova (5, 6, 15), Shaklovity - Alexei Ivanov (7, 8), Scribe - Dmitriy Marchenkov (10),

Kuzka - Sergei Koltypin (10), Andrei Khovansky, Dosifei - artists unknown (15)

Choir and Orchestra of the Bolshoi Theatre. Conductor - Lev Steinberg. Chorus Master - Max Cooper

Recorded in 1939 (4, 9-11, 13, 14), 1940 (5-8, 12, 15)