AQVR 374-2
YouTube

Prince Yuri Vsevolodovitch . . . . . . . . . ALEXANDER VEDERNIKOV

Prince Vsevolod Yurevitch . . . . . . . . VLADIMIR IVANOVSKY

Fevroniya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NATALIA ROZHDESTVENSKAYA

Grishka Kuterma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DMITRI TARKHOV

Feodor Poyarok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ILYA BOGDANOV

Page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LIDIYA MELNIKOVA

Psaltery player . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BORIS DOBRIN

Bear handler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PAVEL PONTRYAGIN

Bedyai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LEONID KTITOROV

Burunday . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SERGEI KRASOVSKY

Alconost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NINA KULAGINA

The choir and orchestra of the All-Union radio, conductor - Samuel Samosud

Recorded live from the Great Hall of the Moscow Conservatory, January 19 1955

Narrator - Boris PlotnikovComposers: Rimsky-Korsakov N. A.