AQVR 380-2
IN STOCK NOW


YouTube

†††††††††††Opera (Lyrical scenes) in three acts (seven scenes)

Libretto by the composer and K. Shilovsky after A. Pushkinís Novel

Onegin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SERGEI SHAPOSHNIKOV

Lensky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SERGEI LEMESHEV

Larina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OLGA GOLOVINA

Tatyana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VERA KUDRYAVTSEVA

Olga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ALEXANDRA MESHCHERYAKOVA

Nurse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XENIA KOMISSAROVA

Prince Gremin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ILYA ZAKHAREVICH

Company Commander . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VALERY RAIKOV

Zaretsky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DMITRY SILVESTROV

Triquet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NIKOLAY TCHESNOKOV

Leading singer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VLADIMIR YURCHENKO

Choir and orchestra of the Leningrad Maly Opera Theatre (MALEGOT). Conductor - Georgy Doniyakh

†††††††††††††††††††††††††††Recorded live on October 28, 1954Composers: Tchaikovsky P. I.
Performers: Lemeshev S. Y.