AQVR 391-2
YouTube

Opera in three acts. Libretto by the composer based on the novel by N. Gogol

Levko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sergei Lemeshev

Hanna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veronika Borisenko

Village-Head (Mayor) . . . . . . . . . . . . . . . . . Sergei Krassovsky

Pannochka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Irina Maslennikova

Mayor's sister-in-law . . . . . . . . . . . . . . . . Eugenia Verbitskaya

Clerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vsevolod Tyutyunnik

Distiller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veniamin Shevtsov

Kalenik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pavel Volovov

Mermaids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nadezhda Klyagina

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††Elena Gribova

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††Olga Insarova

Choir and Orchestra of the Bolshoi Theatre, Russia

††††††††††††††Conductor - Vassily Nebolsin

†††††††††††††††††††††Recorded in 1951